• Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z serwisu internetowego www.sklepzprzyprawami.pl, dalej zwanego Sklepem, którego właścicielem jest: Szkoła w Necie Puk-Pulkowski S.C. z siedzibą przy ulicy Kożuchowskiej 20a, 65-364 Zielona Góra, NIP 929-185-98-54, REGON 081217966.
 1. adres do doręczeń: ul. Kożuchowska 20a, 65-364 Zielona Góra
 2. adres e-mail: kontakt@sklepzprzyprawami.pl 

§1 Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
Sprzedawca – właściciel Sklepu;
Towar - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepzprzyprawami.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady dokonywania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.sklepzprzyprawami.pl.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 5. Sklep www.sklepzprzyprawami.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i umożliwia składanie zamówień przez klientów za pośrednictwem sieci Internet.
 6. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Googe Chrome, Mozilla Firefox, Safari
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

§4 Konto

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie jedynie adresu e-mail. 
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§5 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych (zawierają podatek VAT). Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.
 3. Zamówienia składane poprzez Sklep można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na stronie internetowej Sklepu.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być dostarczony oraz numer telefon i adres e-mail.
 5. W przypadku, gdy podane dane nie są kompletne, pracownik Sklepu skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sklep ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu, potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, przelewem online lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności wyboru opcji „za pobraniem” lub „gotówka”.

§6 Koszt i termin wysyłki

 1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany w Zamówieniu lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy finalizacji zamówienia na stronie Sklepu
 4. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi na stronach Sklepu. Kupujący może się zapoznać z cennikiem klikając w link „Dostawa i płatności”.

§7 Płatności

 1. Na każdy sprzedany towar i usługę wystawiana jest faktura VAT.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Towaru:
  • Przesyłka kurierska przedpłacona (DPD, Fedex, Poczta Polska)
  • Przesyłka kurierska pobraniowa (Poczta Polska)
  • Przesyłka przedpłacona do Paczkomatu InPost
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  • Płatność przy odbiorze
  • Szybkie płatności elektroniczne
  • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni na adres mailowy: kontakt@sklepzprzyprawami.pl 
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru .
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów wysyłki (kosztów dostarczenia Towaru).
 5. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem.
 7. Konsument powinien odesłać Towar na adres podany przez Sprzedawcę w korespondencji mailowej (niezwłocznie po zgłoszeniu chęci odstąpienia od umowy przez Klienta) nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca przyjął wiadomość o odstąpieniu od Umowy i podał Klientowi adres do odesłania Towaru. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 8. Klient ponosi koszty zwrotu Towaru.
 9. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

§9 Procedura reklamacji

 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
  • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
  • Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres mailowy: kontakt@sklepzprzyprawami.pl 
  • Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

§10 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów serwisu internetowego w związku z zakupami jest Sklep.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 3. Informujemy, że podczas wizyty na naszej stronie internetowej nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji gromadzonych w ramach narzędzi Google Analytics i Remarketing AdWords, wykorzystywanych w związku z działaniem Serwisu.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.